DK- Products & Solution - Quick links- ikke alle kabler er ens

PVC vs Halogenfri

Hvilket kabel vil du vælge ?

PVC vs Halogenfri

dk - text - pvc vs. halogenfri - 1st bredtext

HALOGENFRIT REDDER LIV

For de mennesker, der befinder sig på et brandsted, er der tre afgørende faktorer, der påvirker evnen til hurtigt at finde en flugtvej: røg, synlighed og mængden af giftige stoffer i den inhalerede luft. Med halogenfri og brandhæmmende kabler udvikles der mindre og lettere røg end ved en brand med PVC-kabler. Røgen der genereres af halogenfri kabler indeholder mindre mængder af giftige stoffer. Samlet set betyder det at personer der opholder sig i et brændende rum, har et bedre overblik og mere tid til at finde flugtveje - hvilket øger deres chance for at finde ud af bygningen og overleve.

HALOGENFRIT SPARER PENGE

En brand betyder ofte enorme økonomiske tab i form af skader på elektronik, maskiner og bygninger. En medvirkende faktor til disse tab er den saltsyre (HCI hydrogenklorid), der dannes, når de traditionelle PVC-kabler brænder. Denne saltsyre er ætsende for elektronik og metaller, som hurtig korroderer. Under en brand, hvor der er installeret halogenfri kabler dannes i stedet et harmløst hvidt pulver, der minimerer skader på både bygninger og udstyr. Brandstedet bliver derved betydeligt lettere og billigere at rydde op.

HALOGENFRIT BEDRE FOR HELBREDET OG MILJØET

Ved fremstilling af PVC tilsattes forskellige phthalater primært for at gøre plastikken blødt og formbart. De seneste års forskning har vist, at disse stoffer kan være sundhedsskadelige, og en kilde til både kræft og hormonforstyrrelser. Når PVC brænder dannes derudover dioxiner, der er meget miljøskadeligt. Hovedsageligt fordi de er vanskelige at nedbryde og at de opbevares i længere tid i fedtvævet hos både mennesker og dyr. Fordi halogenfri kabler hverken indeholde phthalater eller danner dioxiner, når de brændes, er de et godt valg både for vores sundhed og miljøet.

BRANDFAKTA

  • Brand inde i bygninger repræsenterer 90% af alle brande
  • Hvert år omkommer 4.000 mennesker i Europa på grund af brand
  • Fejl i elektriske installationer er den næststørste årsag til brand

HALOGENFRIT - USYNLIG FORSKEL, VED FØRSTE ØJEKAST

Hver bygning fungerer takket være kilometer af kabler. De spiller en nøglerolle i den samlede daglige drift af en bygning, og forbedrer sikkerheden - især ved brand og nødberedskab. På trods af deres betydning, er der stadig store mængder kabelprodukter til salg, der ikke er i overensstemmelse med relevante sikkerhedsstandarder.

Selv om udgiften til kabler kun repræsenterer en lille procentdel af de samlede byggeomkostninger, vælges der ofte lavkvalitetsprodukter - hvilket medfører en øget risiko for bygningens beboere. I de fleste tilfælde er forskellen ikke synlig ved første øjekast, men det er en fejlagtig opfattelse at tro, at alle kabler er de samme.

DK- Products & Solution - Quick links - Halogenfri vs. PVC - 2 kollonner

dk - download - hf vs pvc

dk - text - PVC vs halogenfri - Figures & standards

LSOH STANDARDER

Der eksisterer mange typer modificerede PVC kabler, som let kan forveksles med halogenfrie kabler med lav røgudvikling LSOH. Men ved brand har de faktisk vidt forskellige reaktioner. Et PVC kablel udleder typisk 28% klorgas, når det brændes, og et modificeret PVC kabel ikke meget mindre. Til sammenligning udleder et LSOH kabel typisk mindre end 0,5%. Forskellen er hel klar.

Et røgsvagt og halogenfrit kabel skal overholde en række strenge tests. Lav røgudvikling testes i henhold til standard EN 61034-2, hvor en meter kabel brændes i et testkammer, hvor det skal opnå mere end 60% lysstyrke gennem røgen. Halogenfri testes i henhold til standard EN 50267-2-1, hvor 1 meter kabel brændes i et testkammer, hvor det skal udlede mindre end 0,5% halogensyre.

Ethvert kabel, der ikke opfylder disse testkriterier, kan ikke klassificeres som halogenfrit eller røgsvagt.