dk - text - top menu - bæredygtighed - vores indsats intro

Prysmian Groups bæredygtighedsindsats er fokuseret på tre hovedområder: innovation og bæredygtige produkter, reduktion af naturressourcernes forbrug og samfundsudvikling.

Koncernen måler og rapporterer de miljøpåvirkninger, der er mest betydningsfulde med hensyn til ansvar over for medarbejdere, lokalsamfund og som en konkurrenceevne og værdifaktor for koncernen. De indikatorer, der bruges til at holde styr på koncernens miljøpræstationer, er forbrug af energi og vand; mængden af ​​produceret farligt og ikke-farligt affald og drivhusgasemissionerne.

dk - key roles - top menu - bæredygtighed - vores indsats

Spørgsmålet om energiforbrug er en vigtig del af vores bestræbelser på at beskytte miljøet og planeten og har altid været et afgørende overvågnings- og benchmarkingområde for Prysmian Group. Prysmian er forpligtet til at styre og optimere sit energiforbrug ved hjælp af et systematisk og dokumenteret system, der sigter mod løbende at forbedre energieffektiviteten, både på operationelt niveau og på organisatorisk niveau.

Til 2019 anvendte Prysmian Group i alt 10.034.549 GJ hvoraf størstedelen blev benyttet til fremstilling af energikabler (68.7% Energikabler, Datakabler 9.8%, Tilbehør 1.2%, Fiberkabler, 17.9% og fremstilling af metaltråde 2.4%). 

Prysmian Group har gennemførte 19 energi-audits i 2019 blandt koncernens fabrikker, for at forbedre energieffektivitet og miljøindsatsen. Medarbejderne arbejder hver dag for at nå Gruppens 16 bæredygtighedsmål, der tilstræber at reducere koncernens energiforbrug med 3% inden 2022.

Gruppen har valgt nogle pilotprojekter i 2019 med det formål at implementere og gradvis teste i fire driftsenheder i tre lande -  nye løsninger inden for: luftkomprimerede systemer; opvarmning; køling; motoreffektivitet og egenproduktion af elektricitet. Målet er at teste og udvælge de energieffektivitetsprojekter og / eller initiativer, der kan udvides på koncernniveau i de næste år for at opfylde gruppens mål om energiforbrug og CO2-emissioner.

For at reducere drivhusgas emissionerne fra både vores produktionsprocesser og energiforbrug, kvantificerer vi dem. Derudover har vi siden 2011 deltaget i CDP (ex Carbon Disclosure Project), et internationalt initiativ, der sigter mod at opfylde Kyoto-protokollens mål for verdensomspændende reduktion af drivhusgasser.

Til 2019 udgjorde Prysmian Groups fabriks-emissioner 918.899 tons CO2 hvilket er en stigning på 3% sammenlignet med 2018. Produktion af energikabler stod for 71.1%, datakabler for 9.6%, tilbehør for 5.1%, fiberkabler for 12.1% og metaltråde for 1.5%. 

Også til 2019 har gruppen købt GoO (Guarantee of Origin) certifikater, med det formål at reducere tilsvarende CO2-emissioner.

Vand er vigtigt i vores fremstillingsproces, da store mængder er nødvendige for afkøling i de forskellige produktionscyklusser. Energikabler udgør den største del af vandforbruget og tegner sig for hele 74,3% af koncernens vandressourcer i 2019 på 9.615.938 kubikmeter.

Procesvand der benyttes til afkøling under kabelfremstilling genanvenes på adskillige anlæg helt eller delvis afhængigt af situationen for at undgå overdreven forbrug. For bedre at forstå graden af ​​effektivitet, der opnås ved genanvendelse af vand, har koncernen udviklet en ​​metoden til at bestemme procentdelen af ​​recirkuleret vand. Konceptet er baseret på, hvor meget der spares (sammenlignet med ikke at benytte et recirkulationsanlæg) i forhold til den samlede mængde vand der benyttes.

Gruppen har indhentet informationer fra 80% af dets fabriksanlæg og resulltatet viser, at næsten alle fabrikker benytter vandrecirkuleringsanlæg med en genanvendelsesprocenter på 99% for 45% af fabrikkerne, over 90% for 45% af fabrikkerne. Kun de resterende 10% (41) af fabriksanlæggende har mulighed for yderligere forbedringer. 

Reduktion af affald er et vigtigt skridt i retning af mere bæredygtige fabrikker. En faldende affaldsproduktion sænker omkostninger til bortskaffelse og lagering.  

De primære typer affald der genereres ved kabelproduktion kan opdeles i to kategorier, farligt og ikke-farligt affald - uanset oprindelsesland og bortskaffelsesmetode. Til 2019 udgjorde Prysmian Groups samlede mængden ​​affald 169.618.723 tons, hvoraf farligt affald udgjorde 8,4%. Fremstilling af ​​energikabler udgjorde størstedelen af det ​​farlige affald (53,3%).

I 2019 genanvendte koncernen 63% affald, mens 22% blev bortskaffet på lossepladser. Prysmian Group har sat sig et mål om at genbruge 64-66% af dets affald i 2022

DK - Om os - Sustainability indexes - Editorial Box col 2

Bæredygtigheds indekser

Som en del af Prysmian Groups fortsatte engagement i bæredygtig forretningspraksis overvåger vi alle de vigtigste bæredygtighedsindekser og ratings. Som anerkendelse af vores engagement i Corporate Social Responsibility har vi forbedret vores placering på flere internationale bæredygtighedsindekser.

arrow-right arrow-right-strong Læs mere

DK - Edi col 2 - Om os - Bæredygtighed - videre til Scorecard

Bæredygtigheds Scorecard

Koncernen har vedtaget et "Sustainability Scorecard", der identificerer 16 bæredygtighedsmål for 2020, målt i forhold til kvantitative KPI'er. Herunder forpligter vi os til at overvåge og regelmæssigt kommunikere om den progressive præstation samt gennemføre konkrete tiltag for at bidrage til den bæredygtig udvikling.

arrow-right arrow-right-strong Læs mere

DK - Edi col 2 - Top menu - Bæredygtighed - Kabler

Bæredygtige kabler

Ecolabel listede kabler, der kan indgå i Svanemærket byggeri

Som producent, støtter vi naturligvis op om den grønne omstilling ved at dokumentere vores kablers egnethed til at indgå i Svanemærket byggeri. Find alle vores Prysmian og Draka kabler der er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

arrow-right arrow-right-strong Læs mere